ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ. 2560-2564

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยต่างๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบันได้บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป และยังได้คาดการณ์ว่าสภาพภูมิอากาศจะเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ระดับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับระดับของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ สภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

ภาคเกษตรนับว่าเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อเทียบกับภาคเศรษฐกิจอื่นๆ เนื่องจากการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว์ หรือการทําประมงต้องพึ่งพาสภาพอากาศเป็นอย่างมาก  ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ภาคเกษตรมีความสําคัญอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นแหล่งจ้างงานหลักของประเทศแล้ว ภาคเกษตรยังช่วยสร้างรายได้ให้ประเทศจากการส่งออกและช่วยเพิ่มความมั่นคงทางอาหารให้ประชากรในประเทศและโลกอีกด้วย นอกจากภาคเกษตรจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว ภาคเกษตรยังเป็นภาคที่มีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศขณะเดียวกันภาคเกษตรก็ยังสามารถช่วยดูดซับและลดก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศได้ หากมีการจัดการอย่างเหมาะสม เช่น การเตรียมดินโดยไม่ไถพรวน(No-tillFarming) การปลูกพืชคลุมดิน การจัดการดินโดยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน เป็นต้น ดังนั้นการหาแนวทางเพื่อรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงนับว่ามีความสําคัญมากในภาคเกษตร คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตรภายใต้ คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 ฉบับนี้ขึ้นมา โดยในรายงานประกอบด้วยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและภูมิภาค สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกษตรของไทย

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคเกษตร สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกของโลกและของประเทศไทย รวมทั้งประสบการณ์ต่างประเทศและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร จากนั้นจะนําเสนอการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตรฉบับที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556-2559) การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคและการวิเคราะห์กลยุทธโดยใช้เมตริก์ซTOWS และนำเสนอยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ. 2560-2564

ดาวโหลด ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ. 2560-2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *